Wybór materiału i montaż

Wykonawcy robót budowlanych przy obiekcie, w którego zewnętrznych partiach zastosowane będą naturalne materiały kamienne musi wziąć pod uwagę fakt, że kamień ten narażony będzie na działanie czynników atmosferycznych. Aby jak najdłużej zachował swoje walory estetyczne i konstrukcyjne, musi zostać starannie wybrany. Jeśli chodzi o jakikolwiek gatunek piaskowca, to wiadomo, że jest on skałą osadową o zachowanych warstwach sedymentacyjnych. Przy wyborze materiału ma okładziny, schody itp., należy pamiętać o tym, że w gotowym wyrobie kamieniarskim powinien zostać zachowany układ warstw sedymentacyjnych taki sam, jak w złożu. W innym przypadku należy spodziewać się tendencji do rozwarstwiania i złuszczania powierzchniowych warstw kamienia. Niewątpliwie trzeba też unikać wyboru kamienia, który jest uwarstwiony w ten sposób, że na zmianę występują w nim warstwy o bardzo różnej odporności na wodę. Partie skały zawierające minerały całkowicie lub częściowo rozpuszczalne w wodzie lub w niej pęczniejące ulegną wypłukaniu i cały kamień utraci spoistość, na powierzchni pojawia się wżery i ubytki, będące zaczątkiem dalszej destrukcji. Błędy popełnione przy wyborze materiału kamiennego są właściwie nie do naprawienia i takie zabiegi, jak impregnacja wzmacniająca, czy uzupełnianie ubytków niewiele tu pomogą.