Wszystko w rejestrze

Wszystko w rejestrze

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi pełny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Rejestr jest jawny i skomputeryzowany. Każdy ma prawo sprawdzić zakres uprawnień dowolnej osoby. Zgodnie z ustawę Prawo budowlane organy państwowego nadzoru budowlanego kontrolują, czy osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mają uprawnienia do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności i zakresie. Mogą to robić zarówno z urzędu, jak i na wniosek osób zainteresowanych w wypadkach budzących wątpliwość co do prawidłowego stanu prawnego. We wszystkich sprawach budzących wątpliwość warto zatem sprawdzić uprawnienia w rejestrze lub zwrócić się o wyjaśnienie do państwowego nadzoru budowlanego. Wyższy stopień wtajemniczenia Przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Może je zdobyć osoba, która: korzysta w pełni z praw publicznych, ma dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej, uprawnienia budowlane oraz co najmniej 5 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu, opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności, opinię właściwego ze względu na rodzaj uprawnień stowarzyszenia naukowo-technicznego. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego orzeka wojewoda na wniosek zainteresowanego. Zakres funkcji rzeczoznawcy nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami. Centralny rejestr rzeczoznawców prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Prawidłowe i kompetentne sprawowanie funkcji rzeczoznawcy jest bardzo istotne ze społecznego punktu widzenia z jego pomocy można skorzystać we wszystkich trudnych i nietypowych sprawach, pojawiających się w trakcie budowy oraz podczas utrzymywania obiektu budowlanego.