Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Regulacje dotyczące takiej umowy zawarte są w Kodeksie cywilnym, a podstawową zasadą prawa cywilnego jest tzw. swoboda umów. Oznacza to, że strony same kształtują treść umowy, a tylko w kwestiach przez nie nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa. Niemniej jednak niektóre regulacje kodeksu mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można ich zmieniać. Istota zlecenia polega na wykonywaniu pewnych czynności lub usług dla dającego zlecenie. Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, ale umowa może przewidywać bezpłatne wykonanie usługi (co nie jest możliwe przy umowie o pracę). Zleceniobiorca obowiązany jest do osobistego wykonania zlecenia, chyba że w umowie przewidziano inną możliwość. Ponadto zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność cywilną za niedołożenie należytej staranności (staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju) co oznacza, że będzie zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej złym świadczeniem usługi. Obowiązki stron wynikają głównie z treści umowy, ale nie tylko. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres co najmniej 15 dni łącznie (okresy umów sumuje się na przestrzeni 60 dni) objęte są obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Składka opłacana jest przez obie strony. Zleceniodawca opłaca część składki na ubezpieczenie społeczne (20% podstawy wymiaru), składkę na fundusz pracy (3%) i na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (0,5%). Zleceniobiorca płaci resztę składki na ubezpieczenie społeczne (również 20%). Oczywiście strony mogą umówić się, że składka będzie w całości pokrywana przez zleceniodawcę. Podstawą wymiaru składki jest albo dochód bieżąco zadeklarowany przez dającego zlecenie za zgodą zleceniobiorcy (jednak nie niższy od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego dla celów emerytalnych), albo faktycznie osiągnięty dochód z wykonywania umowy pod warunkiem, że w umowie określono go kwotowo lub w kwotowej stawce godzinowej bądź akordowej. Obowiązek ubezpieczenia nie obejmuje osób, które: nie ukończyły 18 lat, są równocześnie pracownikami zatrudnionymi co najmniej w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie, albo objęte są odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego, mają ustalone prawo do emerytury lub renty, chyba że zgłoszą wniosek o objęcie ubezpieczeniem, są studentami i nie ukończyły 26 roku życia, chyba że zgłoszą wniosek o objęcie ubezpieczeniem. Na koniec wykonywania umowy zleceniobiorca powinien otrzymać zaświadczenie o okresie ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania umowy zlecenia oraz o wysokości wynagrodzenia, od którego opłacano składki ZUS (nie należy mylić tego zaświadczenia ze świadectwem pracy, którego w tym wypadku wydać nie wolno).