Umowa z wykonawcą

Do budowy własnego domu powinno przygotować się na wiele sposobów, a jednym z nich jest dokładnie sformułowana umowa z wykonawcą, któremu zlecamy prace budowlane. Precyzyjne zapisy w umowie pozwolą uniknąć wielu nieporozumień pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Część przepisów umowy dotyczyć powinna spraw oczywistych, jak data rozpoczęcia i zakończenia robót, koszty i harmonogram płatności, punkt o przewidywanych karach za złamanie zapisów umowy czy ustalenie czasu gwarancji na zrealizowany projekt, standardowo jest to nie mniej niż 2 lata. Oprócz tego w umowie warto umieścić zapisy dotyczące innych kwestii, jak dokładne sprecyzowanie stanu robót jak stan surowy zamknięty lub stan wykończony, które są niejednoznaczne. Można zamieścić aneks do umowy, w którym opisujemy listę robót zlecanych wykonawcy. W umowie można wymienić również materiały, które mają być wykorzystane do budowy. Dotyczy to tych materiałów, które nie są wymienione w projekcie budowlanym albo podane w nim w przybliżeniu. W przypadku niektórych materiałów w projekcie budowlanym podane są tylko luźne wytyczne, np. ceramiczna dachówka koloru czerwonego. Inne parametry materiałów należy sprecyzować w dołączonej do umowy dokumentacji budowlanej. Przy okazji dobrze jest ustalić z wykonawcą, która ze stron zajmie się dostarczeniem materiałów.