Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Jest to również umowa prawa cywilnego i odnoszą się do niej przedstawione powyżej uwagi dotyczące swobody umów. Stronami umowy są tutaj przyjmujący zamówienie (czyli wykonawca dzieła) i zamawiający. Umowa o dzieło zawsze ma charakter odpłatny. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest osiągnięcie konkretnego rezultatu w postaci dzieła, które musi być na tyle fizycznie namacalne, że możliwe do odebrania. Tak więc istotą umowy w tym wypadku nie jest wykonywanie pewnych czynności, a osiągnięcie umówionego, oznaczonego wyniku. Wykonawca odpowiada tutaj zarówno za niedołożenie należytej staranności, jak i za wady fizyczne lub prawne oddawanego dzieła. Dlatego też ponoszona przez wykonawcę odpowiedzialność jest dużo większa niż odpowiedzialność pracownika lub zleceniobiorcy. Niewątpliwie jest to korzystne dla zlecającego wykonanie dzieła. Kolejną zaletą jest fakt, że umowa o dzieło nie wywołuje żadnych skutków prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych (czyli nie trzeba płacić składek na ZUS). Z tego powodu umowa ta jest najbardziej popularna, aczkolwiek należy jeszcze raz podkreślić, że jest to umowa rezultatu i w związku z tym nie wszystkie czynności mogą być nią uregulowane.