Specjalności

Specjalności

W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. Podstawowe specjalności a jest ich pięć wiążą się z kierunkami wyższego wykształcenia technicznego na polskich politechnikach. Podstawowe specjalności uprawnień budowlanych: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, technologii i organizacji budowy, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .