Skąd ten przywilej?

Skąd ten przywilej?

Omawiając problematykę czynszu regulowanego warto zwrócić uwagę na art. 66 ustawy o najmie lokali. Zgodnie z jego treścią lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2 i należące do zasobów gminy mogą być oddawane w najem za zapłatą czynszu wolnego. Otóż owo uprzywilejowanie gminy w stosunku do innych podmiotów (np. Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych) nie znajduje żadnego uzasadnienia w prawie i może być uznane za naruszające zasady państwa prawnego. Okazuje się bowiem, że gmina, która ma realizować zadania publicznoprawne polegające na zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej w przeciwieństwie do podmiotów, na których nie spoczywa taki obowiązek ma możliwość wynajmu określonych lokali za zapłatą czynszu wolnego.Zgodnie z tą ustawą rada gminy ustala dla zasobów mieszkaniowych towarzystwa stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na ich budowę. Stawki czynszu są ustalane przez radę gminy po uprzednim przedstawieniu jej przez towarzystwo budownictwa społecznego propozycji wysokości czynszu wraz z kalkulacją. Całoroczny czynsz w tym wypadku nie może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu.