Różne ceny za prąd

Różne ceny za prąd

W gospodarce rynkowej nie akceptuje się cen narzucanych jednostronnie przez państwo. Dlatego według twórców ustawy ceny powinny być określane przez przedsiębiorstwa i weryfikowane przez wolny rynek, bądź przez niezależnego regulatora w sytuacji rynku monopolistycznego. Zakłada się więc występowanie zróżnicowanych cen energii w poszczególnych regionach kraju, czego powodem zwykle będą różne, ale uzasadnione koszty dostaw. Przedsiębiorstwa energetyczne będą ustalały taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła podlegające zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Taryfy te powinny w założeniach ustawodawcy chronić odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Szczegółowe zasady kalkulacji taryf, a także zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami gazu, ciepła i energii określi minister gospodarki w odpowiednim rozporządzeniu.