Przebieg kontroli budowy

Jeśli dany obiekt budowlany nie odpowiada pewnym wymaganiom technicznym, czy związanym z zagospodarowaniem terenu, to może zostać uznany za nie gotowy do użytkowania. Kontrola budowy, w przypadku stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę przeprowadza właściwy organ na wezwanie inwestora. Jest związana ze sprawdzeniem zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym oraz zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, czy terenu. Jeśli jest stwierdzona zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym dotyczy głównie wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, charakterystyki pomiarów technicznych. Bierze się pod uwagę kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji, czy wykonanie widocznych geometrii dachu, zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego, zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z takiego obiektu budowlanego. Takie warunki przedstawiają się w prawie budowlanym. Dlatego już architekt stara się ustalać takie warunki w momencie przeprowadzenia działań związanych z utworzeniem projektu budowlanego. To na jego podstawie następnie stara się działać ekipa budowlana.