Podział kosztów przyłączenia

Podział kosztów przyłączenia

Powszechnie znane są praktyki przedsiębiorstw energetycznych, które wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego i potępieniu ich w licznych orzeczeniach Urzędu Antymonopolowego zmuszały inwestorów do całkowitego pokrywania kosztów budowy przyłączy i przekazywania ich następnie darowizną na własność przedsiębiorstwa. Według przepisów nowej ustawy będziemy mieli do czynienia z dwiema sytuacjami: sieć jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany takich sieci nie przewidują. W pierwszej sytuacji przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, a także odpowiednich przyłączy na warunkach określonych w oddzielnym rozporządzeniu oraz w planie zaopatrzenia w ciepło uchwalonym przez Radę Gminy. Nie oznacza to bynajmniej, że odbiorca nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyłączeniem do sieci. Jednak zakres jego uprawnień niewątpliwie będzie większy (np. będzie mógł wybrać dostawcę, jeśli w pobliżu jego domu będą istniały sieci należące do różnych przedsiębiorstw energetycznych), a przedsiębiorstwo energetyczne będzie zobowiązane do przygotowania dokumentacji budowy przyłącza, przystosowania sieci do przyłączenia urządzeń i instalacji odbiorcy, a także realizacji i finansowania prac. Jednak odbiorca będzie musiał zapłacić za przyłączenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu. Jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano sieci energetycznych, gazowych i cieplnych, realizacja i finansowanie ich rozbudowy będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.