Opłaty za najem mieszkania

Opłaty za najem mieszkania

Zgodnie z ustawą o najmie lokali czynsz regulowany opłacają najemcy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz osób prawnych prowadzących eksploatację budynków w celach nie zarobkowych, a także najemcy lokali w budynkach prywatnych, zajmujący te lokale na podstawie wydanej w przeszłości decyzji administracyjnej o przydziale. Stawkę takiego czynszu ustala rada gminy w drodze uchwały. Musi przy tym uwzględnić czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu, czyli: położenie budynku (centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub wolno stojąca), położenie lokalu w budynku (kondygnacja, stopień nasłonecznienia), wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje, ogólny stan techniczny budynku. Uchwała rady gminy, ustalająca zróżnicowane stawki czynszu regulowanego, w sposób oczywisty ogranicza autonomię woli stron w zakresie ustalania wysokości czynszu najmu. Jest przy tym uchwałą z zakresu administracji publicznej, a to oznacza, że osoba, której interes prawny został taką uchwałą naruszony, ma prawną możliwość wezwania rady gminy do usunięcia owego naruszenia. Po bezskutecznym wezwaniu osoba ta może zaskarżyć uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Środki te służą kontroli legalności przepisów gminnych dotyczących czynszu regulowanego.