Ograniczenia

Ograniczenia

W zależności od posiadanego wykształcenia technicznego i jego rodzaju uprawnienia budowlane mogą być udzielane bez ograniczeń w danej specjalności lub w ograniczonym zakresie. Osobom mającym wykształcenie wyższe odpowiadające specjalności techniczno-budowlanej i spełniającym wszystkie wymagania w odniesieniu do praktyki zawodowej wydawane są uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Osoby z wykształceniem wyższym o kierunkach pokrewnych oraz z wykształceniem średnim mogą otrzymać Jak sprawdzić, czy osoby podejmujące pracę na naszej budowie rzeczywiście je uzyskały? Prowadzenie działalności budowlanej wymaga wiedzy technicznej, doświadczenia, a także znajomości przepisów prawnych i obowiązujących Polskich Norm. Dlatego też ustawodawca uznał, że do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie konieczne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyka zawodowa dostosowana do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności oraz innych wymagań związanych z pełnioną funkcją stwierdzone przez wojewodę decyzją zwaną „uprawnieniami budowlanymi”. Dodatkowym warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie przed komisją egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Samodzielna funkcja techniczna W budownictwie jest nią działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. W szczególności do prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne należą: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego, rzeczoznawstwo budowlane. Każda z osób wykonująca tego typu zadania musi posiadać uprawnienia budowlane. Dotyczy to zarówno projektantów, kierowników budowy i robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób sprawujących państwowy nadzór budowlany, kierujących wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, jak i o czym nie wolno zapominać osób sprawujących kontrolę techniczną utrzymania już istniejących obiektów budowlanych. Firmę budowlaną może założyć każdy pełnoletni obywatel, ale do wykonywania konkretnych funkcji kierwniczych. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności nimi objętej. Natomiast osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej mogą sporządzać projekty zagospodarowania działki lub terenu, którego wykonanie jest jednym z istotnych warunków uzyskania każdego pozwolenia na budowę. Najbardziej skomplikowany jest zakres ograniczonych uprawnień w specjalizacjach konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych. Trzeba pamiętać, że zakres uprawnień jest opisany w samej decyzji o nadanych uprawnieniach, a każda osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie powinna pokazać jej kopię w wypadku podjęcia się tego typu zadań. Uprawnienia w ograniczonym zakresie najogólniej dotyczą: projektowania obiektów o kubaturze mniejszej niż 1000 m3, takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe, handlowe i usługowe, kierowania robotami budowlanymi w niezbyt skomplikowanych obiektach o kubaturze mniejszej niż 5000 m3 i nie wyższych niż 15 m, projektowania i kierowania budowami i robotami budowlanymi w zakresie obu specjalności instalacyjnych w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym, w prostych obiektach o kubaturze do 1000 m3. Uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi stanowią podstawę do wykonywania tych czynności w zakresie objętym rzemiosłem określonym w dyplomie mistrza, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.