Odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa

Osoby z uprawnieniami budowlanymi podlegają odpowiedzialności zawodowej. Oznacza to, że w postępowaniu przed wojewodą w specjalnym trybie mogą być ukarane upomnieniem, upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku ponownego złożenia egzaminu, a nawet zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez okres od roku do 5 lat. Odpowiedzialności zawodowej podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: dopuściły się występków lub wykroczeń określonych w ustawie, zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, spowodowały wskutek rażących błędów lub zaniedbań zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne, nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki, uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru. Decyzję o ukaraniu wpisuje się do centralnego rejestru ukaranych prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z reguły starają się o zachowanie jak najlepszej pozycji w zawodzie i unikają sytuacji stwarzających podstawę do wymierzenia odpowiedzialności zawodowej. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości inwestor powinien przypomnieć osobom odpowiedzialnym za przebieg budowy o możliwości ukarania zwłaszcza że oprócz odpowiedzialności zawodowej grozi im również odpowiedzialność karna, karno-administracyjna i materialna.