Obowiązki przedsiębiorstw

Obowiązki przedsiębiorstw

Wydaje się, że przepisy ustawy mają właśnie stworzyć realne podstawy tych niewygórowanych przecież żądań. Przedsiębiorstwa energetyczne będą nie tylko zobowiązane do zawierania umów precyzujących wzajemne prawa i obowiązki dostawcy i konsumenta, ale także do podejmowania kroków prowadzących do urealnienia postanowień tych umów. Będą musiały utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji dostaw paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorstwa będące właścicielem sieci będą musiały zapewnić wszystkim podmiotom świadczenie usług polegających na przesyłaniu paliw i energii wydobywanych i wytwarzanych w kraju, na warunkach określonych przez strony w zawartej umowie i z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te nie będą mogły decydować, od kogo kupią paliwo lub energię i komu ją sprzedadzą. To odbiorcy będą dokonywali wyboru producenta, a właściciel sieci obowiązkowo dokona jej przesłania. Przedsiębiorstwa energetyczne nie będą mogły bez uzasadnionego powodu odmówić zawarcia umowy sprzedaży paliw lub energii lub umowy o świadczenie usług przesyłowych także z podmiotami dopiero ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli zostaną spełnione warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Wynika z tego, że obowiązek zawarcia umowy ma jednak ograniczony charakter. Przedsiębiorstwo będzie mogło odmówić zawarcia umowy, jeżeli odbiorca nie zapewni odpowiednich warunków technicznych (posiadanie instalacji o właściwym standardzie czy odpowiednich odbiorników) lub prawnych (posiadanie tytułu prawnego prawa własności, użytkowania wieczystego, najmu czy dzierżawy do obiektu, do którego ma nastąpić dostawa). Dla budujących własne domy spełnienie wymogów prawnych nie będzie już problemem podobne warunki obowiązują przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.