Murowanie

Murowanie

Przęsła. Mury pełne wznosi się zazwyczaj tylko na krótkich odcinkach. Można w ten sposób zasłonić szpecące miejsca lub osłonić posesję przed wiatrem. Pozostałą część ogrodzenia wykonuje się w postaci powtarzalnych, ażurowych przęseł. Mur kamienny łączy się w nich z innym materiałem: sztachetami drewnianymi lub prętami stalowymi. Zasady układania kamieni w murze. Grubość muru kamiennego powinna być większa niż 1/5 wysokości i nie mniejsza niż 30 cm. Kamienie powinny być długie i mieć przynajmniej dwie równoległe do siebie powierzchnie. Ogrodzenie z kamieni muruje się według ogólnie przyjętych zasad robót murarskich: kamienie kładzie się poziomo największą płaszczyzną na płask, spoiny pionowe jednej warstwy kamieni przesuwa się względem kolejnej warstwy. Ważne jest, aby kamienie układane na górze nie rozpierały kamieni poniżej. Z tego względu nie należy wmurowywać kamieni w kształcie klina skierowanych w dół w stronę spoin. Nie powinny też opierać się na nich punktowo. Przed murowaniem trzeba kamienie dopasować. Na możliwie dużej powierzchni muszą przylegać do kamieni niżej leżących, nie mogą się chwiać i wypadać. W murze powinny tworzyć warstwy poziome. Nie można dopasowywać ich na murze już związanym, gdyż łatwo obluzować uprzednio ułożone. Kamienie często mają nieregularne kształty, dlatego mur co kilka warstw wyrównuje się zaprawą z drobnymi kamieniami. Często trzeba też wyrównywać układane kamienie, usuwając wystające części. Robi się to grotem kamieniarskim (szpicakiem) lub młotkiem kamieniarskim, w rękawicach ochronnych i okularach zabezpieczających oczy przed odpryskami. Po ułożeniu warstwy kamieni, wolne miejsca między nimi wypełnia się zaprawą i mniejszymi odłamkami. Kamienie obluzowane należy wyjąć z muru, oczyścić z zaprawy i ułożyć na nowej zaprawie.