Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Jest to możliwe pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę przewidzianego przez przepisy zezwolenia na pracę. Wydaje je dyrektor właściwego miejscowo wojewódzkiego urzędu pracy po przeanalizowaniu sytuacji na rynku pracy w podległym mu regionie. W zezwoleniu określa się czas obowiązywania (nie więcej niż 12 miesięcy) i stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Cudzoziemiec może być zatrudniony tylko przez okres oznaczony w zezwoleniu, ale dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może je przedłużyć na pisemny wniosek pracodawcy. Pracodawca oprócz normalnych obciążeń związanych ze stosunkiem pracy ma dodatkowo obowiązek dokonania jednorazowej wpłaty na konto Funduszu Pracy wojewódzkiego urzędu pracy, który wydał zezwolenie. Wysokość wpłaty jest równa sumie najniższego wynagrodzenia za każdą osobę objętą zezwoleniem. Po ewentualnym przedłużeniu ważności dokumentu wplata wynosi połowę najniższego wynagrodzenia. W razie zatrudnienia cudzoziemca bez uzyskania zezwolenia zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionemu grozi kara grzywny. Na zakończenie trzeba dodać, że oprócz wyżej opisanych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na zatrudnianych pracownikach, zleceniobiorcach czy wykonawcach dzieła ciążą również zobowiązania wynikające z przepisów prawa podatkowego.

[Głosów:1    Średnia:3/5]